Keserűi Dajka János
Érkeserű, 1600. január 24. - Gyulafejérvár, 1633. május 18.
prédikátor, költő, református püspök
Keserűi Dajka János Nemzetünk virága

KESERŰI DAJKA János (Érkeserű, 1600. január 24. - Gyulafejérvár, 1633. május 18.): református egyházi író. Debrecenben, 1607-től Wittenbergben, Marburgban, Heidelbergben tanult, Pareust is hallgatta. 1611-től Nagyváradon prédikátor, 1615-ben Bethlen Gábor udvari papja Gyulafehérvárott. 1617-ben a fejedelem nemesi rangra emelte; 1618-ban püspök. Bethlen tanácsadója. Geleji Katona Istvánnal együtt összeállította a ref. egyház hivatalos graduálját. Lat. hexameterek, több gyászbeszéd szerzője; Bethlen Gábor feleségének temetésekor elmondott négy prédikációja és három sirató verse megjelent az Exequiae principales […] (Gyulafehérvár, 1624) c. gyűjteményben. Jelen volt a fejedelem moldvai s más táborozásában. 1618. nov. 18. az erdélyi egyházkerület püspökévé tette. E minőségében kiváló buzgalmat tanusított a ref. egyház megszilárdításában és főleg az unitárius eszmék befolyása ellen védelmezésében. 1617-ben nyilvános vitát tartott Csanádi Pállal a fejedelem jelenlétében. Meghalt 1633. máj. 18. Gyulafejérvárt.

Kiadások
Erdély öröksége, szerk. MAKKAI László, 4, [1942];
Régi magyar költők tára 17, 8, 1976 (versei).